น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ มอบรางวัลให้ จ.อ.วงศธร กาญจนศรีเมฆ ในฐานะบุคคลที่กระทำความดีให้กับหน่วย