เมื่อวันที่ 8 พ.ค.64 พัน.ปบค.2 ฯ จัดอบรมชี้แจง/บรรยายให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด พร้อมมาตรการและบทลงโทษของกำลังพลในสังกัดที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท รวมถึงข้อห้ามในการใช้สื่อในระบบออนไลน์ต่างๆ ให้กับพลทหารใหม่ผลัดที่ 3 รุ่นปี 2563 ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดณ ห้องเรียน ร้อย.บก.และบริการฯ