...

ประวัติ ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

การศึกษา

เตรียมทหาร รุ่นที่ -

ปริญญาตรี -

หลักสูตรทางทหาร

หลักสูตรนาวิกโยธิน

หลักสูตรนายทหาร พรรค นย. (รร.ศฝ.นย.)

นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา กพร.ทร.

หลักสูตรชั้นนายเรือ นย. รร.นย.ศฝ.นย.

รายละเอียด
...

น.ต.พรรษ ศุขสวรรดิ์ ณ อยุธยา

ผบ.ร้อย.บก.และบริการ ฯ

...

ร.ท.ลัทธพล อุ่นศิริ

ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๒ ฯ

...

ร.ท.ไพรินทร์ อินทร์ศร

รอง ผบ.ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ ฯ

...

ร.ท.ประภาส ทองไชย

รอง ผบ.ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ ฯ

...

ว่าที่ ร.ต.สมบัติ ผาดี

ช่วยปฏิบัติราชการ นกพ.บก.พัน.ปบค.๒ ฯ

...

ร.ท.ทวีศักดิ์ มากแก้ว

ช่วยปฏิบัติราชการ นขว.บก.พัน.ปบค.๒ ฯ

...

ว่าที่ ร.ต.พันรบ ไวกลิ่ง

ช่วยปฏิบัติราชการ นยก.บก.พัน.ปบค.๒ ฯ

...

ว่าที่ ร.ต.ฐานวัฒน์ มั่นคง

ช่วยปฏิบัติราชการ นกบ.บก.พัน.ปบค.๒ ฯ