...

ประวัติ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

เดิม กองพันทหารปืนใหญ่กรมผสมนาวิกโยธิน กรมนาวิกโยธิน (พัน.ป.ผส.นย.) เป็น นขต. ของกรมนาวิกโยธิน ต่อมาได้มีคำสั่ง
กห. “ลับมาก”(เฉพาะ) ที่ ๑๒๘/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๑ เรื่อง แก้อัตรากองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ และ ตามคำสั่ง ทร. (เฉพาะ)
ที่ ๓๗๐/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๓ ต.ค.๒๑ เรื่อง แก้อัตรากองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้แปรสภาพ พัน.ป.ผส.นย. เป็น กรมทหารปืนใหญ่
กรมนาวิกโยธิน (กรม ป.นย.)

รายละเอียด

ประวัติ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

ฉะนั้นจึงถือเอาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ปบค.๒ กรม ป.นย. ต่อมากองทัพเรือ
ได้มีคำสั่ง ทร. “ลับมาก”(เฉพาะ) ที่ ๒๐๓/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เรื่องแก้อัตรากองทัพเรือ
พ.ศ. ๒๕๐๑ ให้ พัน.ปบค.๒ กรม ป.นย. เปลี่ยนเป็น พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ มาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียด
...
...

ประวัติ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

โดย พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิม ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๔
และได้เปิดที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นการครบรอบ ๑๖ ปี
ของ กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ ฯ ที่ได้มาอยู่ ณ จ.นราธิวาส แห่งนี้

รายละเอียด